Pages

Jagannatha Ashtakam in Bengali

Jagannatha Ashtakam – Bengali Lyrics (Text)

Jagannatha Ashtakam – Bengali Script

কদাচি ত্কালিংদী তটবিপিনসংগীতকপরো
মুদা গোপীনারী বদনকমলাস্বাদমধুপঃ
রমাশংভুব্রহ্মা মরপতিগণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে || 1 ||

ভুজে সব্য়ে বেণুং শিরসি শিখিপিংছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষং বিদধতে
সদা শ্রীমদ্বৃংদা বনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে || 2 ||

মহাংভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্প্রাসাদাংত -স্সহজবলভদ্রেণ বলিনা
সুভদ্রামধ্য়স্থ স্সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে || 3 ||

কথাপারাবারা স্সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীসৌম স্সুরদমলপদ্মোদ্ভবমুখৈঃ
সুরেংদ্রৈ রারাধ্য়ঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে || 4 ||

রথারূঢো গচ্ছ ন্পথি মিলঙতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদ মুপাকর্ণ্য় সদয়ঃ
দয়াসিন্ধু র্ভানু স্সকলজগতা সিংধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে || 5 ||

পরব্রহ্মাপীডঃ কুবলয়দলোত্ফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোনংতশিরসি
রসানংদো রাধা সরসবপুরালিংগনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে || 6 ||

ন বৈ প্রার্থ্য়ং রাজ্য়ং ন চ কনকিতাং ভোগবিভবং
ন য়াচে2 হং রম্য়াং নিখিলজনকাম্য়াং বরবধূং
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা চীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে || 7 ||

হর ত্বং সংসারং দ্রুততর মসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততি মপরাং য়াদবপতে
অহো দীনানাথং নিহিত মচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে || 8 ||

ইতি জগন্নাথাকষ্টকং