Pages

Kaala Bhairavaashtakam in Bengali

Kaala Bhairavaashtakam – Bengali Lyrics (Text)

Kaala Bhairavaashtakam – Bengali Script

দেবরাজ সেব্য়মান পাবনাংঘ্রি পঙ্কজং
ব্য়ালয়জ্ঞ সূত্রমিংদু শেখরং কৃপাকরম |
নারদাদি য়োগিবৃংদ বন্দিতং দিগম্বরং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 1 ||

ভানুকোটি ভাস্বরং ভবব্ধিতারকং পরং
নীলকংঠ মীপ্সিতার্ধ দায়কং ত্রিলোচনম |
কালকাল মংবুজাক্ষ মস্তশূন্য় মক্ষরং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 2 ||

শূলটঙ্ক পাশদণ্ড পাণিমাদি কারণং
শ্য়ামকায় মাদিদেব মক্ষরং নিরাময়ম |
ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্র তাংডব প্রিয়ং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 3 ||

ভুক্তি মুক্তি দায়কং প্রশস্তচারু বিগ্রহং
ভক্তবত্সলং স্থিতং সমস্তলোক বিগ্রহম |
নিক্বণন-মনোজ্ঞ হেম কিংকিণী লসত্কটিং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 4 ||

ধর্মসেতু পালকং ত্বধর্মমার্গ নাশকং
কর্মপাশ মোচকং সুশর্ম দায়কং বিভুম |
স্বর্ণবর্ণ কেশপাশ শোভিতাঙ্গ নির্মলং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 5 ||

রত্ন পাদুকা প্রভাভিরাম পাদয়ুগ্মকং
নিত্য় মদ্বিতীয় মিষ্ট দৈবতং নিরংজনম |
মৃত্য়ুদর্প নাশনং করালদংষ্ট্র ভূষণং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 6 ||

অট্টহাস ভিন্ন পদ্মজাংডকোশ সন্ততিং
দৃষ্টিপাত নষ্টপাপ জালমুগ্র শাসনম |
অষ্টসিদ্ধি দায়কং কপালমালিকা ধরং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 7 ||

ভূতসঙ্ঘ নায়কং বিশালকীর্তি দায়কং
কাশিবাসি লোক পুণ্য়পাপ শোধকং বিভুম |
নীতিমার্গ কোবিদং পুরাতনং জগত্পতিং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 8 ||

কালভৈরবাষ্টকং পঠংতি য়ে মনোহরং
জ্ঞানমুক্তি সাধকং বিচিত্র পুণ্য় বর্ধনম |
শোকমোহ লোভদৈন্য় কোপতাপ নাশনং
তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রি সন্নিধিং ধ্রুবম ||