Pages

Manyu Suktam in Gujarati

Manyu Suktam – Gujarati Lyrics (Text)

Manyu Suktam – Gujarati Script

ઋગ્વેદ સંહિતા; મંડલં 10; સૂક્તં 83,84

યસ્તે” મન્યો‌உવિ’ધદ વજ્ર સાયક સહ ઓજઃ’ પુષ્યતિ વિશ્વ’માનુષક |
સાહ્યામ દાસમાર્યં ત્વયા” યુજા સહ’સ્કૃતેન સહ’સા સહ’સ્વતા || 1 ||

મન્યુરિંદ્રો” મન્યુરેવાસ’ દેવો મન્યુર હોતા વરુ’ણો જાતવે”દાઃ |
મન્યું વિશ’ ઈળતે માનુ’ષીર્યાઃ પાહિ નો” મન્યો તપ’સા સજોષા”ઃ || 2 ||

અભી”હિ મન્યો તવસસ્તવી”યાન તપ’સા યુજા વિ જ’હિ શત્રૂ”ન |
અમિત્રહા વૃ’ત્રહા દ’સ્યુહા ચ વિશ્વા વસૂન્યા ભ’રા ત્વં નઃ’ || 3 ||

ત્વં હિ મ”ન્યો અભિભૂ”ત્યોજાઃ સ્વયંભૂર્ભામો” અભિમાતિષાહઃ |
વિશ્વચ’ર-ષણિઃ સહુ’રિઃ સહા”વાનસ્માસ્વોજઃ પૃત’નાસુ ધેહિ || 4 ||

અભાગઃ સન્નપ પરે”તો અસ્મિ તવ ક્રત્વા” તવિષસ્ય’ પ્રચેતઃ |
તં ત્વા” મન્યો અક્રતુર્જિ’હીળાહં સ્વાતનૂર્બ’લદેયા”ય મેહિ’ || 5 ||

અયં તે” અસ્મ્યુપ મેહ્યર્વાઙ પ્ર’તીચીનઃ સ’હુરે વિશ્વધાયઃ |
મન્યો” વજ્રિન્નભિ મામા વ’વૃત્સ્વહના”વ દસ્યૂ”ન ઋત બો”ધ્યાપેઃ || 6 ||

અભિ પ્રેહિ’ દક્ષિણતો ભ’વા મે‌உધા” વૃત્રાણિ’ જંઘનાવ ભૂરિ’ |
જુહોમિ’ તે ધરુણં મધ્વો અગ્ર’મુભા ઉ’પાંશુ પ્ર’થમા પિ’બાવ || 7 ||

ત્વયા” મન્યો સરથ’મારુજંતો હર્ષ’માણાસો ધૃષિતા મ’રુત્વઃ |
તિગ્મેષ’વ આયુ’ધા સંશિશા”ના અભિ પ્રયં”તુ નરો” અગ્નિરૂ”પાઃ || 8 ||

અગ્નિરિ’વ મન્યો ત્વિષિતઃ સ’હસ્વ સેનાનીર્નઃ’ સહુરે હૂત એ”ધિ |
હત્વાય શત્રૂન વિ ભ’જસ્વ વેદ ઓજો મિમા”નો વિમૃધો” નુદસ્વ || 9 ||

સહ’સ્વ મન્યો અભિમા”તિમસ્મે રુજન મૃણન પ્ર’મૃણન પ્રેહિ શત્રૂ”ન |
ઉગ્રં તે પાજો” નન્વા રુ’રુધ્રે વશી વશં” નયસ એકજ ત્વમ || 10 ||

એકો” બહૂનામ’સિ મન્યવીળિતો વિશં”વિશં યુધયે સં શિ’શાધિ |
અકૃ’ત્તરુક ત્વયા” યુજા વયં દ્યુમંતં ઘોષં” વિજયાય’ કૃણ્મહે || 11 ||

વિજેષકૃદિંદ્ર’ ઇવાનવબ્રવો(ઓ)3’‌உસ્માકં” મન્યો અધિપા ભ’વેહ |
પ્રિયં તે નામ’ સહુરે ગૃણીમસિ વિદ્માતમુત્સં યત’ આબભૂથ’ || 12 ||

આભૂ”ત્યા સહજા વ’જ્ર સાયક સહો” બિભર્ષ્યભિભૂત ઉત્ત’રમ |
ક્રત્વા” નો મન્યો સહમેદ્યે”ધિ મહાધનસ્ય’ પુરુહૂત સંસૃજિ’ || 13 ||

સંસૃ’ષ્ટં ધન’મુભયં” સમાકૃ’તમસ્મભ્યં” દત્તાં વરુ’ણશ્ચ મન્યુઃ |
ભિયં દધા”ના હૃદ’યેષુ શત્ર’વઃ પરા”જિતાસો અપ નિલ’યંતામ || 14 ||

ધન્વ’નાગાધન્વ’ નાજિંજ’યેમ ધન્વ’ના તીવ્રાઃ સમદો” જયેમ |
ધનુઃ શત્રો”રપકામં કૃ’ણોતિ ધન્વ’ નાસર્વા”ઃ પ્રદિશો” જયેમ ||

ભદ્રં નો અપિ’ વાતય મનઃ’ ||

ઓં શાંતા’ પૃથિવી શિ’વમંતરિક્ષં દ્યૌર્નો” દેવ્ય‌உભ’યન્નો અસ્તુ |
શિવા દિશઃ’ પ્રદિશ’ ઉદ્દિશો” ન‌உઆપો” વિશ્વતઃ પરિ’પાંતુ સર્વતઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ’ ||