Pages

Shiva Bhujangam in Gujarati

Shiva Bhujangam – Gujarati Lyrics (Text)

Shiva Bhujangam – Gujarati Script

ગલદ્દાનગંડં મિલદ્ભૃંગષંડં
ચલચ્ચારુશુંડં જગત્ત્રાણશૌંડમ |
કનદ્દંતકાંડં વિપદ્ભંગચંડં
શિવપ્રેમપિંડં ભજે વક્રતુંડમ || 1 ||

અનાદ્યંતમાદ્યં પરં તત્ત્વમર્થં
ચિદાકારમેકં તુરીયં ત્વમેયમ |
હરિબ્રહ્મમૃગ્યં પરબ્રહ્મરૂપં
મનોવાગતીતં મહઃશૈવમીડે || 2 ||

સ્વશક્ત્યાદિ શક્ત્યંત સિંહાસનસ્થં
મનોહારિ સર્વાંગરત્નોરુભૂષમ |
જટાહીંદુગંગાસ્થિશમ્યાકમૌળિં
પરાશક્તિમિત્રં નમઃ પંચવક્ત્રમ || 3 ||

શિવેશાનતત્પૂરુષાઘોરવામાદિભિઃ
પંચભિર્હૃન્મુખૈઃ ષડ્ભિરંગૈઃ |
અનૌપમ્ય ષટ્ત્રિંશતં તત્ત્વવિદ્યામતીતં
પરં ત્વાં કથં વેત્તિ કો વા || 4 ||

પ્રવાળપ્રવાહપ્રભાશોણમર્ધં
મરુત્વન્મણિ શ્રીમહઃ શ્યામમર્ધમ |
ગુણસ્યૂતમેતદ્વપુઃ શૈવમંતઃ
સ્મરામિ સ્મરાપત્તિસંપત્તિહેતોઃ || 5 ||

સ્વસેવાસમાયાતદેવાસુરેંદ્રા
નમન્મૌળિમંદારમાલાભિષિક્તમ |
નમસ્યામિ શંભો પદાંભોરુહં તે
ભવાંભોધિપોતં ભવાની વિભાવ્યમ || 6 ||

જગન્નાથ મન્નાથ ગૌરીસનાથ
પ્રપન્નાનુકંપિન્વિપન્નાર્તિહારિન |
મહઃસ્તોમમૂર્તે સમસ્તૈકબંધો
નમસ્તે નમસ્તે પુનસ્તે નમો‌உસ્તુ || 7 ||

વિરૂપાક્ષ વિશ્વેશ વિશ્વાદિદેવ
ત્રયી મૂલ શંભો શિવ ત્ર્યંબક ત્વમ |
પ્રસીદ સ્મર ત્રાહિ પશ્યાવમુક્ત્યૈ
ક્ષમાં પ્રાપ્નુહિ ત્ર્યક્ષ માં રક્ષ મોદાત || 8 ||

મહાદેવ દેવેશ દેવાદિદેવ
સ્મરારે પુરારે યમારે હરેતિ |
બ્રુવાણઃ સ્મરિષ્યામિ ભક્ત્યા
ભવંતં તતો મે દયાશીલ દેવ પ્રસીદ || 9 ||

ત્વદન્યઃ શરણ્યઃ પ્રપન્નસ્ય નેતિ
પ્રસીદ સ્મરન્નેવ હન્યાસ્તુ દૈન્યમ |
ન ચેત્તે ભવેદ્ભક્તવાત્સલ્યહાનિસ્તતો
મે દયાળો સદા સન્નિધેહિ || 10 ||

અયં દાનકાલસ્ત્વહં દાનપાત્રં
ભવાનેવ દાતા ત્વદન્યં ન યાચે |
ભવદ્ભક્તિમેવ સ્થિરાં દેહિ મહ્યં
કૃપાશીલ શંભો કૃતાર્થો‌உસ્મિ તસ્માત || 11 ||

પશું વેત્સિ ચેન્માં તમેવાધિરૂઢઃ
કલંકીતિ વા મૂર્ધ્નિ ધત્સે તમેવ |
દ્વિજિહ્વઃ પુનઃ સો‌உપિ તે કંઠભૂષા
ત્વદંગીકૃતાઃ શર્વ સર્વે‌உપિ ધન્યાઃ || 12 ||

ન શક્નોમિ કર્તું પરદ્રોહલેશં
કથં પ્રીયસે ત્વં ન જાને ગિરીશ |
તથાહિ પ્રસન્નો‌உસિ કસ્યાપિ
કાંતાસુતદ્રોહિણો વા પિતૃદ્રોહિણો વા || 13 ||

સ્તુતિં ધ્યાનમર્ચાં યથાવદ્વિધાતું
ભજન્નપ્યજાનન્મહેશાવલંબે |
ત્રસંતં સુતં ત્રાતુમગ્રે
મૃકંડોર્યમપ્રાણનિર્વાપણં ત્વત્પદાબ્જમ || 14 ||

શિરો દૃષ્ટિ હૃદ્રોગ શૂલ પ્રમેહજ્વરાર્શો જરાયક્ષ્મહિક્કાવિષાર્તાન |
ત્વમાદ્યો ભિષગ્ભેષજં ભસ્મ શંભો
ત્વમુલ્લાઘયાસ્માન્વપુર્લાઘવાય || 15 ||

દરિદ્રો‌உસ્મ્યભદ્રો‌உસ્મિ ભગ્નો‌உસ્મિ દૂયે
વિષણ્ણો‌உસ્મિ સન્નો‌உસ્મિ ખિન્નો‌உસ્મિ ચાહમ |
ભવાન્પ્રાણિનામંતરાત્માસિ શંભો
મમાધિં ન વેત્સિ પ્રભો રક્ષ માં ત્વમ || 16 ||

ત્વદક્ષ્ણોઃ કટાક્ષઃ પતેત્ત્ર્યક્ષ યત્ર
ક્ષણં ક્ષ્મા ચ લક્ષ્મીઃ સ્વયં તં વૃણાતે |
કિરીટસ્ફુરચ્ચામરચ્છત્રમાલાકલાચીગજક્ષૌમભૂષાવિશેષૈઃ || 17 ||

ભવાન્યૈ ભવાયાપિ માત્રે ચ પિત્રે
મૃડાન્યૈ મૃડાયાપ્યઘઘ્ન્યૈ મખઘ્ને |
શિવાંગ્યૈ શિવાંગાય કુર્મઃ શિવાયૈ
શિવાયાંબિકાયૈ નમસ્ત્ર્યંબકાય || 18 ||

ભવદ્ગૌરવં મલ્લઘુત્વં વિદિત્વા
પ્રભો રક્ષ કારુણ્યદૃષ્ટ્યાનુગં મામ |
શિવાત્માનુભાવસ્તુતાવક્ષમોહં
સ્વશક્ત્યા કૃતં મે‌உપરાધં ક્ષમસ્વ || 19 ||

યદા કર્ણરંધ્રં વ્રજેત્કાલવાહદ્વિષત્કંઠઘંટા ઘણાત્કારનાદઃ |
વૃષાધીશમારુહ્ય દેવૌપવાહ્યંતદા
વત્સ મા ભીરિતિ પ્રીણય ત્વમ || 20 ||

યદા દારુણાભાષણા ભીષણા મે
ભવિષ્યંત્યુપાંતે કૃતાંતસ્ય દૂતાઃ |
તદા મન્મનસ્ત્વત્પદાંભોરુહસ્થં
કથં નિશ્ચલં સ્યાન્નમસ્તે‌உસ્તુ શંભો || 21 ||

યદા દુર્નિવારવ્યથોહં શયાનો
લુઠન્નિઃશ્વસન્નિઃસૃતાવ્યક્તવાણિઃ |
તદા જહ્નુકન્યાજલાલંકૃતં તે
જટામંડલં મન્મનોમંદિરે સ્યાત || 22 ||

યદા પુત્રમિત્રાદયો મત્સકાશે
રુદંત્યસ્ય હા કીદૃશીયં દશેતિ |
તદા દેવદેવેશ ગૌરીશ શંભો
નમસ્તે શિવાયેત્યજસ્રં બ્રવાણિ || 23 ||

યદા પશ્યતાં મામસૌ વેત્તિ
નાસ્માનયં શ્વાસ એવેતિ વાચો ભવેયુઃ |
તદા ભૂતિભૂષં ભુજંગાવનદ્ધં
પુરારે ભવંતં સ્ફુટં ભાવયેયમ || 24 ||

યદા યાતનાદેહસંદેહવાહી
ભવેદાત્મદેહે ન મોહો મહાન્મે |
તદા કાશશીતાંશુસંકાશમીશ
સ્મરારે વપુસ્તે નમસ્તે સ્મરામિ || 25 ||

યદાપારમચ્છાયમસ્થાનમદ્ભિર્જનૈર્વા વિહીનં ગમિષ્યામિ માર્ગમ |
તદા તં નિરુંધંકૃતાંતસ્ય માર્ગં
મહાદેવ મહ્યં મનોજ્ઞં પ્રયચ્છ || 26 ||

યદા રૌરવાદિ સ્મરન્નેવ ભીત્યા
વ્રજામ્યત્ર મોહં મહાદેવ ઘોરમ |
તદા મામહો નાથ કસ્તારયિષ્યત્યનાથં પરાધીનમર્ધેંદુમૌળે || 27 ||

યદા શ્વેતપત્રાયતાલંઘ્યશક્તેઃ
કૃતાંતાદ્ભયં ભક્તિવાત્સલ્યભાવાત |
તદા પાહિ માં પાર્વતીવલ્લભાન્યં
ન પશ્યામિ પાતારમેતાદૃશં મે || 28 ||

ઇદાનીમિદાનીં મૃતિર્મે ભવિત્રીત્યહો સંતતં ચિંતયા પીડિતો‌உસ્મિ |
કથં નામ મા ભૂન્મૃતૌ ભીતિરેષા
નમસ્તે ગતીનાં ગતે નીલકંઠ || 29 ||

અમર્યાદમેવાહમાબાલવૃદ્ધં
હરંતં કૃતાંતં સમીક્ષ્યાસ્મિ ભીતઃ |
મૃતૌ તાવકાંઘ્ર્યબ્જદિવ્યપ્રસાદાદ્ભવાનીપતે નિર્ભયોહં ભવાનિ || 30 ||

જરાજન્મગર્ભાધિવાસાદિદુઃખાન્યસહ્યાનિ જહ્યાં જગન્નાથ દેવ |
ભવંતં વિના મે ગતિર્નૈવ શંભો
દયાળો ન જાગર્તિ કિં વા દયા તે || 31 ||

શિવાયેતિ શબ્દો નમઃપૂર્વ એષ
સ્મરન્મુક્તિકૃન્મૃત્યુહા તત્ત્વવાચી |
મહેશાન મા ગાન્મનસ્તો વચસ્તઃ
સદા મહ્યમેતત્પ્રદાનં પ્રયચ્છ || 32 ||

ત્વમપ્યંબ માં પશ્ય શીતાંશુમૌળિપ્રિયે ભેષજં ત્વં ભવવ્યાધિશાંતૌ
બહુક્લેશભાજં પદાંભોજપોતે
ભવાબ્ધૌ નિમગ્નં નયસ્વાદ્ય પારમ || 33 ||

અનુદ્યલ્લલાટાક્ષિ વહ્નિ પ્રરોહૈરવામસ્ફુરચ્ચારુવામોરુશોભૈઃ |
અનંગભ્રમદ્ભોગિભૂષાવિશેષૈરચંદ્રાર્ધચૂડૈરલં દૈવતૈર્નઃ || 34 ||

અકંઠેકલંકાદનંગેભુજંગાદપાણૌકપાલાદફાલે‌உનલાક્ષાત |
અમૌળૌશશાંકાદવામેકળત્રાદહં દેવમન્યં ન મન્યે ન મન્યે || 35 ||

મહાદેવ શંભો ગિરીશ ત્રિશૂલિંસ્ત્વદીયં સમસ્તં વિભાતીતિ યસ્માત |
શિવાદન્યથા દૈવતં નાભિજાને
શિવોહં શિવોહં શિવોહં શિવોહમ || 36 ||

યતોઞાયતેદં પ્રપંચં વિચિત્રં
સ્થિતિં યાતિ યસ્મિન્યદેકાંતમંતે |
સ કર્માદિહીનઃ સ્વયંજ્યોતિરાત્મા
શિવોહં શિવોહં શિવોહં શિવોહમ || 37 ||

કિરીટે નિશેશો લલાટે હુતાશો
ભુજે ભોગિરાજો ગલે કાલિમા ચ |
તનૌ કામિની યસ્ય તત્તુલ્યદેવં
ન જાને ન જાને ન જાને ન જાને || 38 ||

અનેન સ્તવેનાદરાદંબિકેશં
પરાં ભક્તિમાસાદ્ય યં યે નમંતિ |
મૃતૌ નિર્ભયાસ્તે જનાસ્તં ભજંતે
હૃદંભોજમધ્યે સદાસીનમીશમ || 39 ||

ભુજંગપ્રિયાકલ્પ શંભો મયૈવં
ભુજંગપ્રયાતેન વૃત્તેન ક્લૃપ્તમ |
નરઃ સ્તોત્રમેતત્પઠિત્વોરુભક્ત્યા
સુપુત્રાયુરારોગ્યમૈશ્વર્યમેતિ || 40 ||