Pages

Shiva Kavacham in Gujarati

Shiva Kavacham – Gujarati Lyrics (Text)

Shiva Kavacham – Gujarati Script

અસ્ય શ્રી શિવકવચ સ્તોત્ર મહામન્ત્રસ્ય ઋષભયોગીશ્વર ઋષિઃ |
અનુષ્ટુપ છન્દઃ |
શ્રીસામ્બસદાશિવો દેવતા |
ઓં બીજમ |
નમઃ શક્તિઃ |
શિવાયેતિ કીલકમ |
મમ સામ્બસદાશિવપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ||

કરન્યાસઃ
ઓં સદાશિવાય અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ | નં ગંગાધરાય તર્જનીભ્યાં નમઃ | મં મૃત્યુઞ્જયાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ |

શિં શૂલપાણયે અનામિકાભ્યાં નમઃ | વાં પિનાકપાણયે કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ | યમ ઉમાપતયે કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ |

હૃદયાદિ અંગન્યાસઃ
ઓં સદાશિવાય હૃદયાય નમઃ | નં ગંગાધરાય શિરસે સ્વાહા | મં મૃત્યુઞ્જયાય શિખાયૈ વષટ |

શિં શૂલપાણયે કવચાય હુમ | વાં પિનાકપાણયે નેત્રત્રયાય વૌષટ | યમ ઉમાપતયે અસ્ત્રાય ફટ | ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ||

ધ્યાનમ
વજ્રદંષ્ટ્રં ત્રિનયનં કાલકણ્ઠ મરિંદમમ |
સહસ્રકરમત્યુગ્રં વન્દે શંભુમ ઉમાપતિમ ||
રુદ્રાક્ષકઙ્કણલસત્કરદણ્ડયુગ્મઃ પાલાન્તરાલસિતભસ્મધૃતત્રિપુણ્ડ્રઃ |
પઞ્ચાક્ષરં પરિપઠન વરમન્ત્રરાજં ધ્યાયન સદા પશુપતિં શરણં વ્રજેથાઃ ||

અતઃ પરં સર્વપુરાણગુહ્યં નિઃશેષપાપૌઘહરં પવિત્રમ |
જયપ્રદં સર્વવિપત્પ્રમોચનં વક્ષ્યામિ શૈવમ કવચં હિતાય તે ||

પઞ્ચપૂજા
લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં સમર્પયામિ |
હમ આકાશાત્મને પુષ્પૈઃ પૂજયામિ |
યં વાય્વાત્મને ધૂપમ આઘ્રાપયામિ |
રમ અગ્ન્યાત્મને દીપં દર્શયામિ |
વમ અમૃતાત્મને અમૃતં મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ |
સં સર્વાત્મને સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ||

મન્ત્રઃ

ઋષભ ઉવાચ

નમસ્કૃત્ય મહાદેવં વિશ્વવ્યાપિનમીશ્વરમ |
વક્ષ્યે શિવમયં વર્મ સર્વરક્ષાકરં નૃણામ || 1 ||

શુચૌ દેશે સમાસીનો યથાવત્કલ્પિતાસનઃ |
જિતેન્દ્રિયો જિતપ્રાણશ્ચિન્તયેચ્છિવમવ્યયમ || 2 ||

હૃત્પુણ્ડરીકાન્તરસન્નિવિષ્ટં સ્વતેજસા વ્યાપ્તનભો‌உવકાશમ |
અતીન્દ્રિયં સૂક્ષ્મમનન્તમાદ્યં ધ્યાયેત પરાનન્દમયં મહેશમ ||

ધ્યાનાવધૂતાખિલકર્મબન્ધ- શ્ચિરં ચિદાનન્દ નિમગ્નચેતાઃ |
ષડક્ષરન્યાસ સમાહિતાત્મા શૈવેન કુર્યાત્કવચેન રક્ષામ ||

માં પાતુ દેવો‌உખિલદેવતાત્મા સંસારકૂપે પતિતં ગભીરે |
તન્નામ દિવ્યં પરમન્ત્રમૂલં ધુનોતુ મે સર્વમઘં હૃદિસ્થમ ||

સર્વત્ર માં રક્ષતુ વિશ્વમૂર્તિ- ર્જ્યોતિર્મયાનન્દઘનશ્ચિદાત્મા |
અણોરણિયાનુરુશક્તિરેકઃ સ ઈશ્વરઃ પાતુ ભયાદશેષાત ||

યો ભૂસ્વરૂપેણ બિભર્તિ વિશ્વં પાયાત્સ ભૂમેર્ગિરિશો‌உષ્ટમૂર્તિઃ |
યો‌உપાં સ્વરૂપેણ નૃણાં કરોતિ સંજીવનં સો‌உવતુ માં જલેભ્યઃ ||

કલ્પાવસાને ભુવનાનિ દગ્ધ્વા સર્વાણિ યો નૃત્યતિ ભૂરિલીલઃ |
સ કાલરુદ્રો‌உવતુ માં દવાગ્નેઃ વાત્યાદિભીતેરખિલાચ્ચ તાપાત ||

પ્રદીપ્તવિદ્યુત્કનકાવભાસો વિદ્યાવરાભીતિ કુઠારપાણિઃ |
ચતુર્મુખસ્તત્પુરુષસ્ત્રિનેત્રઃ પ્રાચ્યાં સ્થિતો રક્ષતુ મામજસ્રમ ||

કુઠારખેટાઙ્કુશ શૂલઢક્કા- કપાલપાશાક્ષ ગુણાન્દધાનઃ |
ચતુર્મુખો નીલરુચિસ્ત્રિનેત્રઃ પાયાદઘોરો દિશિ દક્ષિણસ્યામ ||

કુન્દેન્દુશઙ્ખસ્ફટિકાવભાસો વેદાક્ષમાલા વરદાભયાઙ્કઃ |
ત્ર્યક્ષશ્ચતુર્વક્ત્ર ઉરુપ્રભાવઃ સદ્યો‌உધિજાતો‌உવતુ માં પ્રતીચ્યામ ||

વરાક્ષમાલાભયટઙ્કહસ્તઃ સરોજકિઞ્જલ્કસમાનવર્ણઃ |
ત્રિલોચનશ્ચારુચતુર્મુખો માં પાયાદુદીચ્યાં દિશિ વામદેવઃ ||

વેદાભયેષ્ટાઙ્કુશટઙ્કપાશ- કપાલઢક્કાક્ષરશૂલપાણિઃ |
સિતદ્યુતિઃ પઞ્ચમુખો‌உવતાન્મામ ઈશાન ઊર્ધ્વં પરમપ્રકાશઃ ||

મૂર્ધાનમવ્યાન્મમ ચન્દ્રમૌલિઃ ભાલં મમાવ્યાદથ ભાલનેત્રઃ |
નેત્રે મમાવ્યાદ્ભગનેત્રહારી નાસાં સદા રક્ષતુ વિશ્વનાથઃ ||

પાયાચ્છ્રુતી મે શ્રુતિગીતકીર્તિઃ કપોલમવ્યાત્સતતં કપાલી |
વક્ત્રં સદા રક્ષતુ પઞ્ચવક્ત્રો જિહ્વાં સદા રક્ષતુ વેદજિહ્વઃ ||

કણ્ઠં ગિરીશો‌உવતુ નીલકણ્ઠઃ પાણિદ્વયં પાતુ પિનાકપાણિઃ |
દોર્મૂલમવ્યાન્મમ ધર્મબાહુઃ વક્ષઃસ્થલં દક્ષમખાન્તકો‌உવ્યાત ||

મમોદરં પાતુ ગિરીન્દ્રધન્વા મધ્યં મમાવ્યાન્મદનાન્તકારી |
હેરમ્બતાતો મમ પાતુ નાભિં પાયાત્કટિં ધૂર્જટિરીશ્વરો મે ||

ઊરુદ્વયં પાતુ કુબેરમિત્રો જાનુદ્વયં મે જગદીશ્વરો‌உવ્યાત |
જઙ્ઘાયુગં પુઙ્ગવકેતુરવ્યાત પાદૌ મમાવ્યાત્સુરવન્દ્યપાદઃ ||

મહેશ્વરઃ પાતુ દિનાદિયામે માં મધ્યયામે‌உવતુ વામદેવઃ |
ત્રિલોચનઃ પાતુ તૃતીયયામે વૃષધ્વજઃ પાતુ દિનાન્ત્યયામે ||

પાયાન્નિશાદૌ શશિશેખરો માં ગઙ્ગાધરો રક્ષતુ માં નિશીથે |
ગૌરીપતિઃ પાતુ નિશાવસાને મૃત્યુઞ્જયો રક્ષતુ સર્વકાલમ ||

અન્તઃસ્થિતં રક્ષતુ શંકરો માં સ્થાણુઃ સદા પાતુ બહિઃસ્થિતં મામ |
તદન્તરે પાતુ પતિઃ પશૂનાં સદાશિવો રક્ષતુ માં સમન્તાત ||

તિષ્ઠન્તમવ્યાદ ભુવનૈકનાથઃ પાયાદ્વ્રજન્તં પ્રમથાધિનાથઃ |
વેદાન્તવેદ્યો‌உવતુ માં નિષણ્ણં મામવ્યયઃ પાતુ શિવઃ શયાનમ ||

માર્ગેષુ માં રક્ષતુ નીલકણ્ઠઃ શૈલાદિદુર્ગેષુ પુરત્રયારિઃ |
અરણ્યવાસાદિ મહાપ્રવાસે પાયાન્મૃગવ્યાધ ઉદારશક્તિઃ ||

કલ્પાન્તકાલોગ્રપટુપ્રકોપ- સ્ફુટાટ્ટહાસોચ્ચલિતાણ્ડકોશઃ |
ઘોરારિસેનાર્ણવ દુર્નિવાર- મહાભયાદ્રક્ષતુ વીરભદ્રઃ ||

પત્ત્યશ્વમાતઙ્ગરથાવરૂથિની- સહસ્રલક્ષાયુત કોટિભીષણમ |
અક્ષૌહિણીનાં શતમાતતાયિનાં છિન્દ્યાન્મૃડો ઘોરકુઠાર ધારયા ||

નિહન્તુ દસ્યૂન્પ્રલયાનલાર્ચિઃ જ્વલત્ત્રિશૂલં ત્રિપુરાન્તકસ્ય | શાર્દૂલસિંહર્ક્ષવૃકાદિહિંસ્રાન સંત્રાસયત્વીશધનુઃ પિનાકઃ ||

દુઃ સ્વપ્ન દુઃ શકુન દુર્ગતિ દૌર્મનસ્ય- દુર્ભિક્ષ દુર્વ્યસન દુઃસહ દુર્યશાંસિ | ઉત્પાતતાપવિષભીતિમસદ્ગ્રહાર્તિં વ્યાધીંશ્ચ નાશયતુ મે જગતામધીશઃ ||

ઓં નમો ભગવતે સદાશિવાય

સકલતત્વાત્મકાય સર્વમન્ત્રસ્વરૂપાય સર્વયન્ત્રાધિષ્ઠિતાય સર્વતન્ત્રસ્વરૂપાય સર્વતત્વવિદૂરાય બ્રહ્મરુદ્રાવતારિણે નીલકણ્ઠાય પાર્વતીમનોહરપ્રિયાય સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય મહામણિ મુકુટધારણાય માણિક્યભૂષણાય સૃષ્ટિસ્થિતિપ્રલયકાલ- રૌદ્રાવતારાય દક્ષાધ્વરધ્વંસકાય મહાકાલભેદનાય મૂલધારૈકનિલયાય તત્વાતીતાય ગંગાધરાય સર્વદેવાદિદેવાય ષડાશ્રયાય વેદાન્તસારાય ત્રિવર્ગસાધનાય અનન્તકોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકાય અનન્ત વાસુકિ તક્ષક- કર્કોટક શઙ્ખ કુલિક- પદ્મ મહાપદ્મેતિ- અષ્ટમહાનાગકુલભૂષણાય પ્રણવસ્વરૂપાય ચિદાકાશાય આકાશ દિક સ્વરૂપાય ગ્રહનક્ષત્રમાલિને સકલાય કલઙ્કરહિતાય સકલલોકૈકકર્ત્રે સકલલોકૈકભર્ત્રે સકલલોકૈકસંહર્ત્રે સકલલોકૈકગુરવે સકલલોકૈકસાક્ષિણે સકલનિગમગુહ્યાય સકલવેદાન્તપારગાય સકલલોકૈકવરપ્રદાય સકલલોકૈકશંકરાય સકલદુરિતાર્તિભઞ્જનાય સકલજગદભયંકરાય શશાઙ્કશેખરાય શાશ્વતનિજાવાસાય નિરાકારાય નિરાભાસાય નિરામયાય નિર્મલાય નિર્મદાય નિશ્ચિન્તાય નિરહંકારાય નિરંકુશાય નિષ્કલઙ્કાય નિર્ગુણાય નિષ્કામાય નિરૂપપ્લવાય નિરુપદ્રવાય નિરવદ્યાય નિરન્તરાય નિષ્કારણાય નિરાતંકાય નિષ્પ્રપઞ્ચાય નિસ્સઙ્ગાય નિર્દ્વન્દ્વાય નિરાધારાય નીરાગાય નિષ્ક્રોધાય નિર્લોપાય નિષ્પાપાય નિર્ભયાય નિર્વિકલ્પાય નિર્ભેદાય નિષ્ક્રિયાય નિસ્તુલાય નિઃસંશયાય નિરંજનાય નિરુપમવિભવાય નિત્યશુદ્ધબુદ્ધમુક્તપરિપૂર્ણ- સચ્ચિદાનન્દાદ્વયાય પરમશાન્તસ્વરૂપાય પરમશાન્તપ્રકાશાય તેજોરૂપાય તેજોમયાય તેજો‌உધિપતયે જય જય રુદ્ર મહારુદ્ર મહારૌદ્ર ભદ્રાવતાર મહાભૈરવ કાલભૈરવ કલ્પાન્તભૈરવ કપાલમાલાધર ખટ્વાઙ્ગ ચર્મખડ્ગધર પાશાઙ્કુશ- ડમરૂશૂલ ચાપબાણગદાશક્તિભિંદિપાલ- તોમર મુસલ મુદ્ગર પાશ પરિઘ- ભુશુણ્ડી શતઘ્ની ચક્રાદ્યાયુધભીષણાકાર- સહસ્રમુખદંષ્ટ્રાકરાલવદન વિકટાટ્ટહાસ વિસ્ફારિત બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલ નાગેન્દ્રકુણ્ડલ નાગેન્દ્રહાર નાગેન્દ્રવલય નાગેન્દ્રચર્મધર નાગેન્દ્રનિકેતન મૃત્યુઞ્જય ત્ર્યમ્બક ત્રિપુરાન્તક વિશ્વરૂપ વિરૂપાક્ષ વિશ્વેશ્વર વૃષભવાહન વિષવિભૂષણ વિશ્વતોમુખ સર્વતોમુખ માં રક્ષ રક્ષ જ્વલજ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ મહામૃત્યુભયં શમય શમય અપમૃત્યુભયં નાશય નાશય રોગભયમ ઉત્સાદયોત્સાદય વિષસર્પભયં શમય શમય ચોરાન મારય મારય મમ શત્રૂન ઉચ્ચાટયોચ્ચાટય ત્રિશૂલેન વિદારય વિદારય કુઠારેણ ભિન્ધિ ભિન્ધિ ખડ્ગેન છિન્દ્દિ છિન્દ્દિ ખટ્વાઙ્ગેન વિપોધય વિપોધય મુસલેન નિષ્પેષય નિષ્પેષય બાણૈઃ સંતાડય સંતાડય યક્ષ રક્ષાંસિ ભીષય ભીષય અશેષ ભૂતાન વિદ્રાવય વિદ્રાવય કૂષ્માણ્ડભૂતવેતાલમારીગણ- બ્રહ્મરાક્ષસગણાન સંત્રાસય સંત્રાસય મમ અભયં કુરુ કુરુ મમ પાપં શોધય શોધય વિત્રસ્તં મામ આશ્વાસય આશ્વાસય નરકમહાભયાન મામ ઉદ્ધર ઉદ્ધર અમૃતકટાક્ષવીક્ષણેન માં- આલોકય આલોકય સંજીવય સંજીવય ક્ષુત્તૃષ્ણાર્તં મામ આપ્યાયય આપ્યાયય દુઃખાતુરં મામ આનન્દય આનન્દય શિવકવચેન મામ આચ્છાદય આચ્છાદય

હર હર મૃત્યુંજય ત્ર્યમ્બક સદાશિવ પરમશિવ નમસ્તે નમસ્તે નમઃ ||

પૂર્વવત – હૃદયાદિ ન્યાસઃ |

પઞ્ચપૂજા ||

ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્વિમોકઃ ||

ફલશ્રુતિઃ
ઋષભ ઉવાચ ઇત્યેતત્પરમં શૈવં કવચં વ્યાહૃતં મયા |
સર્વ બાધા પ્રશમનં રહસ્યં સર્વ દેહિનામ ||

યઃ સદા ધારયેન્મર્ત્યઃ શૈવં કવચમુત્તમમ |
ન તસ્ય જાયતે કાપિ ભયં શંભોરનુગ્રહાત ||

ક્ષીણાયુઃ પ્રાપ્તમૃત્યુર્વા મહારોગહતો‌உપિ વા |
સદ્યઃ સુખમવાપ્નોતિ દીર્ઘમાયુશ્ચ વિન્દતિ ||

સર્વદારિદ્રયશમનં સૌમાઙ્ગલ્યવિવર્ધનમ |
યો ધત્તે કવચં શૈવં સ દેવૈરપિ પૂજ્યતે ||

મહાપાતકસઙ્ઘાતૈર્મુચ્યતે ચોપપાતકૈઃ |
દેહાન્તે મુક્તિમાપ્નોતિ શિવવર્માનુભાવતઃ ||

ત્વમપિ શ્રદ્દયા વત્સ શૈવં કવચમુત્તમમ |
ધારયસ્વ મયા દત્તં સદ્યઃ શ્રેયો હ્યવાપ્સ્યસિ ||

શ્રીસૂત ઉવાચ

ઇત્યુક્ત્વા ઋષભો યોગી તસ્મૈ પાર્થિવ સૂનવે |
દદૌ શઙ્ખં મહારાવં ખડ્ગં ચ અરિનિષૂદનમ ||

પુનશ્ચ ભસ્મ સંમંત્ર્ય તદઙ્ગં પરિતો‌உસ્પૃશત |
ગજાનાં ષટ્સહસ્રસ્ય ત્રિગુણસ્ય બલં દદૌ ||

ભસ્મપ્રભાવાત સંપ્રાપ્તબલૈશ્વર્ય ધૃતિ સ્મૃતિઃ |
સ રાજપુત્રઃ શુશુભે શરદર્ક ઇવ શ્રિયા ||

તમાહ પ્રાઞ્જલિં ભૂયઃ સ યોગી નૃપનન્દનમ |
એષ ખડ્ગો મયા દત્તસ્તપોમન્ત્રાનુભાવતઃ ||

શિતધારમિમં ખડ્ગં યસ્મૈ દર્શયસે સ્ફુટમ |
સ સદ્યો મ્રિયતે શત્રુઃ સાક્ષાન્મૃત્યુરપિ સ્વયમ ||

અસ્ય શઙ્ખસ્ય નિર્હ્રાદં યે શૃણ્વન્તિ તવાહિતાઃ |
તે મૂર્ચ્છિતાઃ પતિષ્યન્તિ ન્યસ્તશસ્ત્રા વિચેતનાઃ ||

ખડ્ગશઙ્ખાવિમૌ દિવ્યૌ પરસૈન્યવિનાશકૌ |
આત્મસૈન્યસ્વપક્ષાણાં શૌર્યતેજોવિવર્ધનૌ ||

એતયોશ્ચ પ્રભાવેન શૈવેન કવચેન ચ |
દ્વિષટ્સહસ્ર નાગાનાં બલેન મહતાપિ ચ ||

ભસ્મધારણ સામર્થ્યાચ્છત્રુસૈન્યં વિજેષ્યસે |
પ્રાપ્ય સિંહાસનં પિત્ર્યં ગોપ્તા‌உસિ પૃથિવીમિમામ ||

ઇતિ ભદ્રાયુષં સમ્યગનુશાસ્ય સમાતૃકમ |
તાભ્યાં સંપૂજિતઃ સો‌உથ યોગી સ્વૈરગતિર્યયૌ ||

ઇતિ શ્રીસ્કાન્દમહાપુરાણે બ્રહ્મોત્તરખણ્ડે શિવકવચ પ્રભાવ વર્ણનં નામ દ્વાદશો‌உધ્યાયઃ સંપૂર્ણઃ || ||