Pages

Shiva Mahimna Stotram in Gujarati

Shiva Mahimna Stotram – Gujarati Lyrics (Text)

Shiva Mahimna Stotram – Gujarati Script

રચન: પુશ્પદંત

અથ શ્રી શિવમહિમ્નસ્તોત્રમ ||

મહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યદ્યસદૃશી
સ્તુતિર્બ્રહ્માદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ |
અથા‌உવાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન
મમાપ્યેષ સ્તોત્રે હર નિરપવાદઃ પરિકરઃ || 1 ||

અતીતઃ પંથાનં તવ ચ મહિમા વાઙ્મનસયોઃ
અતદ્વ્યાવૃત્ત્યા યં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપિ |
સ કસ્ય સ્તોતવ્યઃ કતિવિધગુણઃ કસ્ય વિષયઃ
પદે ત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ || 2 ||

મધુસ્ફીતા વાચઃ પરમમમૃતં નિર્મિતવતઃ
તવ બ્રહ્મન્‌ કિં વાગપિ સુરગુરોર્વિસ્મયપદમ |
મમ ત્વેતાં વાણીં ગુણકથનપુણ્યેન ભવતઃ
પુનામીત્યર્થે‌உસ્મિન પુરમથન બુદ્ધિર્વ્યવસિતા || 3 ||

તવૈશ્વર્યં યત્તજ્જગદુદયરક્ષાપ્રલયકૃત
ત્રયીવસ્તુ વ્યસ્તં તિસ્રુષુ ગુણભિન્નાસુ તનુષુ |
અભવ્યાનામસ્મિન વરદ રમણીયામરમણીં
વિહન્તું વ્યાક્રોશીં વિદધત ઇહૈકે જડધિયઃ || 4 ||

કિમીહઃ કિંકાયઃ સ ખલુ કિમુપાયસ્ત્રિભુવનં
કિમાધારો ધાતા સૃજતિ કિમુપાદાન ઇતિ ચ |
અતર્ક્યૈશ્વર્યે ત્વય્યનવસર દુઃસ્થો હતધિયઃ
કુતર્કો‌உયં કાંશ્ચિત મુખરયતિ મોહાય જગતઃ || 5 ||

અજન્માનો લોકાઃ કિમવયવવન્તો‌உપિ જગતાં
અધિષ્ઠાતારં કિં ભવવિધિરનાદૃત્ય ભવતિ |
અનીશો વા કુર્યાદ ભુવનજનને કઃ પરિકરો
યતો મન્દાસ્ત્વાં પ્રત્યમરવર સંશેરત ઇમે || 6 ||

ત્રયી સાઙ્ખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ
પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ |
રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદૃજુકુટિલ નાનાપથજુષાં
નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇવ || 7 ||

મહોક્ષઃ ખટ્વાઙ્ગં પરશુરજિનં ભસ્મ ફણિનઃ
કપાલં ચેતીયત્તવ વરદ તન્ત્રોપકરણમ |
સુરાસ્તાં તામૃદ્ધિં દધતિ તુ ભવદ્ભૂપ્રણિહિતાં
ન હિ સ્વાત્મારામં વિષયમૃગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ || 8 ||

ધ્રુવં કશ્ચિત સર્વં સકલમપરસ્ત્વધ્રુવમિદં
પરો ધ્રૌવ્યા‌உધ્રૌવ્યે જગતિ ગદતિ વ્યસ્તવિષયે |
સમસ્તે‌உપ્યેતસ્મિન પુરમથન તૈર્વિસ્મિત ઇવ
સ્તુવન્‌ જિહ્રેમિ ત્વાં ન ખલુ નનુ ધૃષ્ટા મુખરતા || 9 ||

તવૈશ્વર્યં યત્નાદ યદુપરિ વિરિઞ્ચિર્હરિરધઃ
પરિચ્છેતું યાતાવનલમનલસ્કન્ધવપુષઃ |
તતો ભક્તિશ્રદ્ધા-ભરગુરુ-ગૃણદ્ભ્યાં ગિરિશ યત
સ્વયં તસ્થે તાભ્યાં તવ કિમનુવૃત્તિર્ન ફલતિ || 10 ||

અયત્નાદાસાદ્ય ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરં
દશાસ્યો યદ્બાહૂનભૃત રણકણ્ડૂ-પરવશાન |
શિરઃપદ્મશ્રેણી-રચિતચરણામ્ભોરુહ-બલેઃ
સ્થિરાયાસ્ત્વદ્ભક્તેસ્ત્રિપુરહર વિસ્ફૂર્જિતમિદમ || 11 ||

અમુષ્ય ત્વત્સેવા-સમધિગતસારં ભુજવનં
બલાત કૈલાસે‌உપિ ત્વદધિવસતૌ વિક્રમયતઃ |
અલભ્યા પાતાલે‌உપ્યલસચલિતાંગુષ્ઠશિરસિ
પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસીદ ધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલઃ || 12 ||

યદૃદ્ધિં સુત્રામ્ણો વરદ પરમોચ્ચૈરપિ સતીં
અધશ્ચક્રે બાણઃ પરિજનવિધેયત્રિભુવનઃ |
ન તચ્ચિત્રં તસ્મિન વરિવસિતરિ ત્વચ્ચરણયોઃ
ન કસ્યાપ્યુન્નત્યૈ ભવતિ શિરસસ્ત્વય્યવનતિઃ || 13 ||

અકાણ્ડ-બ્રહ્માણ્ડ-ક્ષયચકિત-દેવાસુરકૃપા
વિધેયસ્યા‌உ‌உસીદ્‌ યસ્ત્રિનયન વિષં સંહૃતવતઃ |
સ કલ્માષઃ કણ્ઠે તવ ન કુરુતે ન શ્રિયમહો
વિકારો‌உપિ શ્લાઘ્યો ભુવન-ભય- ભઙ્ગ- વ્યસનિનઃ || 14 ||

અસિદ્ધાર્થા નૈવ ક્વચિદપિ સદેવાસુરનરે
નિવર્તન્તે નિત્યં જગતિ જયિનો યસ્ય વિશિખાઃ |
સ પશ્યન્નીશ ત્વામિતરસુરસાધારણમભૂત
સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા ન હિ વશિષુ પથ્યઃ પરિભવઃ || 15 ||

મહી પાદાઘાતાદ વ્રજતિ સહસા સંશયપદં
પદં વિષ્ણોર્ભ્રામ્યદ ભુજ-પરિઘ-રુગ્ણ-ગ્રહ- ગણમ |
મુહુર્દ્યૌર્દૌસ્થ્યં યાત્યનિભૃત-જટા-તાડિત-તટા
જગદ્રક્ષાયૈ ત્વં નટસિ નનુ વામૈવ વિભુતા || 16 ||

વિયદ્વ્યાપી તારા-ગણ-ગુણિત-ફેનોદ્ગમ-રુચિઃ
પ્રવાહો વારાં યઃ પૃષતલઘુદૃષ્ટઃ શિરસિ તે |
જગદ્દ્વીપાકારં જલધિવલયં તેન કૃતમિતિ
અનેનૈવોન્નેયં ધૃતમહિમ દિવ્યં તવ વપુઃ || 17 ||

રથઃ ક્ષોણી યન્તા શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો
રથાઙ્ગે ચન્દ્રાર્કૌ રથ-ચરણ-પાણિઃ શર ઇતિ |
દિધક્ષોસ્તે કો‌உયં ત્રિપુરતૃણમાડમ્બર-વિધિઃ
વિધેયૈઃ ક્રીડન્ત્યો ન ખલુ પરતન્ત્રાઃ પ્રભુધિયઃ || 18 ||

હરિસ્તે સાહસ્રં કમલ બલિમાધાય પદયોઃ
યદેકોને તસ્મિન્‌ નિજમુદહરન્નેત્રકમલમ |
ગતો ભક્ત્યુદ્રેકઃ પરિણતિમસૌ ચક્રવપુષઃ
ત્રયાણાં રક્ષાયૈ ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગતામ || 19 ||

ક્રતૌ સુપ્તે જાગ્રત્‌ ત્વમસિ ફલયોગે ક્રતુમતાં
ક્વ કર્મ પ્રધ્વસ્તં ફલતિ પુરુષારાધનમૃતે |
અતસ્ત્વાં સમ્પ્રેક્ષ્ય ક્રતુષુ ફલદાન-પ્રતિભુવં
શ્રુતૌ શ્રદ્ધાં બધ્વા દૃઢપરિકરઃ કર્મસુ જનઃ || 20 ||

ક્રિયાદક્ષો દક્ષઃ ક્રતુપતિરધીશસ્તનુભૃતાં
ઋષીણામાર્ત્વિજ્યં શરણદ સદસ્યાઃ સુર-ગણાઃ |
ક્રતુભ્રંશસ્ત્વત્તઃ ક્રતુફલ-વિધાન-વ્યસનિનઃ
ધ્રુવં કર્તુઃ શ્રદ્ધા-વિધુરમભિચારાય હિ મખાઃ || 21 ||

પ્રજાનાથં નાથ પ્રસભમભિકં સ્વાં દુહિતરં
ગતં રોહિદ્‌ ભૂતાં રિરમયિષુમૃષ્યસ્ય વપુષા |
ધનુષ્પાણેર્યાતં દિવમપિ સપત્રાકૃતમમું
ત્રસન્તં તે‌உદ્યાપિ ત્યજતિ ન મૃગવ્યાધરભસઃ || 22 ||

સ્વલાવણ્યાશંસા ધૃતધનુષમહ્નાય તૃણવત
પુરઃ પ્લુષ્ટં દૃષ્ટ્વા પુરમથન પુષ્પાયુધમપિ |
યદિ સ્ત્રૈણં દેવી યમનિરત-દેહાર્ધ-ઘટનાત
અવૈતિ ત્વામદ્ધા બત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ || 23 ||

શ્મશાનેષ્વાક્રીડા સ્મરહર પિશાચાઃ સહચરાઃ
ચિતા-ભસ્માલેપઃ સ્રગપિ નૃકરોટી-પરિકરઃ |
અમઙ્ગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામૈવમખિલં
તથાપિ સ્મર્તૄણાં વરદ પરમં મઙ્ગલમસિ || 24 ||

મનઃ પ્રત્યક્ચિત્તે સવિધમવિધાયાત્ત-મરુતઃ
પ્રહૃષ્યદ્રોમાણઃ પ્રમદ-સલિલોત્સઙ્ગતિ-દૃશઃ |
યદાલોક્યાહ્લાદં હ્રદ ઇવ નિમજ્યામૃતમયે
દધત્યન્તસ્તત્ત્વં કિમપિ યમિનસ્તત કિલ ભવાન || 25 ||

ત્વમર્કસ્ત્વં સોમસ્ત્વમસિ પવનસ્ત્વં હુતવહઃ
ત્વમાપસ્ત્વં વ્યોમ ત્વમુ ધરણિરાત્મા ત્વમિતિ ચ |
પરિચ્છિન્નામેવં ત્વયિ પરિણતા બિભ્રતિ ગિરં
ન વિદ્મસ્તત્તત્ત્વં વયમિહ તુ યત ત્વં ન ભવસિ || 26 ||

ત્રયીં તિસ્રો વૃત્તીસ્ત્રિભુવનમથો ત્રીનપિ સુરાન
અકારાદ્યૈર્વર્ણૈસ્ત્રિભિરભિદધત તીર્ણવિકૃતિ |
તુરીયં તે ધામ ધ્વનિભિરવરુન્ધાનમણુભિઃ
સમસ્તં વ્યસ્તં ત્વાં શરણદ ગૃણાત્યોમિતિ પદમ || 27 ||

ભવઃ શર્વો રુદ્રઃ પશુપતિરથોગ્રઃ સહમહાન
તથા ભીમેશાનાવિતિ યદભિધાનાષ્ટકમિદમ |
અમુષ્મિન પ્રત્યેકં પ્રવિચરતિ દેવ શ્રુતિરપિ
પ્રિયાયાસ્મૈધામ્ને પ્રણિહિત-નમસ્યો‌உસ્મિ ભવતે || 28 ||

નમો નેદિષ્ઠાય પ્રિયદવ દવિષ્ઠાય ચ નમઃ
નમઃ ક્ષોદિષ્ઠાય સ્મરહર મહિષ્ઠાય ચ નમઃ |
નમો વર્ષિષ્ઠાય ત્રિનયન યવિષ્ઠાય ચ નમઃ
નમઃ સર્વસ્મૈ તે તદિદમતિસર્વાય ચ નમઃ || 29 ||

બહુલ-રજસે વિશ્વોત્પત્તૌ ભવાય નમો નમઃ
પ્રબલ-તમસે તત સંહારે હરાય નમો નમઃ |
જન-સુખકૃતે સત્ત્વોદ્રિક્તૌ મૃડાય નમો નમઃ
પ્રમહસિ પદે નિસ્ત્રૈગુણ્યે શિવાય નમો નમઃ || 30 ||

કૃશ-પરિણતિ-ચેતઃ ક્લેશવશ્યં ક્વ ચેદં ક્વ ચ તવ ગુણ-સીમોલ્લઙ્ઘિની શશ્વદૃદ્ધિઃ |
ઇતિ ચકિતમમન્દીકૃત્ય માં ભક્તિરાધાદ વરદ ચરણયોસ્તે વાક્ય-પુષ્પોપહારમ || 31 ||

અસિત-ગિરિ-સમં સ્યાત કજ્જલં સિન્ધુ-પાત્રે સુર-તરુવર-શાખા લેખની પત્રમુર્વી |
લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ || 32 ||

અસુર-સુર-મુનીન્દ્રૈરર્ચિતસ્યેન્દુ-મૌલેઃ ગ્રથિત-ગુણમહિમ્નો નિર્ગુણસ્યેશ્વરસ્ય |
સકલ-ગણ-વરિષ્ઠઃ પુષ્પદન્તાભિધાનઃ રુચિરમલઘુવૃત્તૈઃ સ્તોત્રમેતચ્ચકાર || 33 ||

અહરહરનવદ્યં ધૂર્જટેઃ સ્તોત્રમેતત પઠતિ પરમભક્ત્યા શુદ્ધ-ચિત્તઃ પુમાન યઃ |
સ ભવતિ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યસ્તથા‌உત્ર પ્રચુરતર-ધનાયુઃ પુત્રવાન કીર્તિમાંશ્ચ || 34 ||

મહેશાન્નાપરો દેવો મહિમ્નો નાપરા સ્તુતિઃ |
અઘોરાન્નાપરો મન્ત્રો નાસ્તિ તત્ત્વં ગુરોઃ પરમ || 35 ||

દીક્ષા દાનં તપસ્તીર્થં જ્ઞાનં યાગાદિકાઃ ક્રિયાઃ |
મહિમ્નસ્તવ પાઠસ્ય કલાં નાર્હન્તિ ષોડશીમ || 36 ||

કુસુમદશન-નામા સર્વ-ગન્ધર્વ-રાજઃ
શશિધરવર-મૌલેર્દેવદેવસ્ય દાસઃ |
સ ખલુ નિજ-મહિમ્નો ભ્રષ્ટ એવાસ્ય રોષાત
સ્તવનમિદમકાર્ષીદ દિવ્ય-દિવ્યં મહિમ્નઃ || 37 ||

સુરગુરુમભિપૂજ્ય સ્વર્ગ-મોક્ષૈક-હેતું
પઠતિ યદિ મનુષ્યઃ પ્રાઞ્જલિર્નાન્ય-ચેતાઃ |
વ્રજતિ શિવ-સમીપં કિન્નરૈઃ સ્તૂયમાનઃ
સ્તવનમિદમમોઘં પુષ્પદન્તપ્રણીતમ || 38 ||

આસમાપ્તમિદં સ્તોત્રં પુણ્યં ગન્ધર્વ-ભાષિતમ |
અનૌપમ્યં મનોહારિ સર્વમીશ્વરવર્ણનમ || 39 ||

ઇત્યેષા વાઙ્મયી પૂજા શ્રીમચ્છઙ્કર-પાદયોઃ |
અર્પિતા તેન દેવેશઃ પ્રીયતાં મે સદાશિવઃ || 40 ||

તવ તત્ત્વં ન જાનામિ કીદૃશો‌உસિ મહેશ્વર |
યાદૃશો‌உસિ મહાદેવ તાદૃશાય નમો નમઃ || 41 ||

એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં યઃ પઠેન્નરઃ |
સર્વપાપ-વિનિર્મુક્તઃ શિવ લોકે મહીયતે || 42 ||

શ્રી પુષ્પદન્ત-મુખ-પઙ્કજ-નિર્ગતેન
સ્તોત્રેણ કિલ્બિષ-હરેણ હર-પ્રિયેણ |
કણ્ઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન
સુપ્રીણિતો ભવતિ ભૂતપતિર્મહેશઃ || 43 ||

|| ઇતિ શ્રી પુષ્પદન્ત વિરચિતં શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રં સમાપ્તમ ||