Pages

Shiva Mangalaashtakam in Kannada

Shiva Mangalaashtakam – Kannada Lyrics (Text)

Shiva Mangalaashtakam – Kannada Script

ಭವಾಯ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ |
ಕಾಲಕಾಲಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 1 ||

ವೃಷಾರೂಢಾಯ ಭೀಮಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಚ |
ಪಶೂನಾಂಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಗೌರೀಕಾಂತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 2 ||

ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತದೇಹಾಯ ನಾಗಯಙ್ಞೋಪವೀತಿನೇ |
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭೂಷಾಯ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 3 ||

ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಪ್ರಮಥೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 4 ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೇ |
ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ಶಾಂತಾಯ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 5 ||

ಗಂಗಾಧರಾಯ ಸೋಮಾಯ ನಮೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮನೇ |
ಉಗ್ರಾಯ ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 6 ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಭವ್ಯ ಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಈಶಾನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಂಚವಕ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 7 ||

ಸದಾಶಿವ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತತ್ಪುರುಷಾಯ ಚ |
ಅಘೋರಾಯ ಚ ಘೋರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 8 ||

ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇನ್ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮ್ |
ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ತತಃ ಪರಮ್ || 9 ||