Pages

Shiva Mangalaashtakam in Oriya

Shiva Mangalaashtakam – Oriya Lyrics (Text)

Shiva Mangalaashtakam – Oriya Script

ଭଵାୟ ଚଂଦ୍ରଚୂଡାୟ ନିର୍ଗୁଣାୟ ଗୁଣାତ୍ମନେ |
କାଲକାଲାୟ ରୁଦ୍ରାୟ ନୀଲଗ୍ରୀଵାୟ ମଂଗଳମ || 1 ||

ଵୃଷାରୂଢାୟ ଭୀମାୟ ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାଂବରାୟ ଚ |
ପଶୂନାଂପତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ଗୌରୀକାଂତାୟ ମଂଗଳମ || 2 ||

ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଳିତଦେହାୟ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନେ |
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଭୂଷାୟ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ମଂଗଳମ || 3 ||

ସୂର୍ୟଚଂଦ୍ରାଗ୍ନିନେତ୍ରାୟ ନମଃ କୈଲାସଵାସିନେ |
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦରୂପାୟ ପ୍ରମଥେଶାୟ ମଂଗଳମ || 4 ||

ମୃତ୍ୟୁଂଜୟାୟ ସାଂବାୟ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟଂତକାରିଣେ |
ତ୍ରୟଂବକାୟ ଶାଂତାୟ ତ୍ରିଲୋକେଶାୟ ମଂଗଳମ || 5 ||

ଗଂଗାଧରାୟ ସୋମାୟ ନମୋ ହରିହରାତ୍ମନେ |
ଉଗ୍ରାୟ ତ୍ରିପୁରଘ୍ନାୟ ଵାମଦେଵାୟ ମଂଗଳମ || 6 ||

ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ ଶର୍ଵାୟ ଭଵ୍ୟ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟିନେ |
ଈଶାନାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପଂଚଵକ୍ରାୟ ମଂଗଳମ || 7 ||

ସଦାଶିଵ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମସ୍ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ଚ |
ଅଘୋରାୟ ଚ ଘୋରାୟ ମହାଦେଵାୟ ମଂଗଳମ || 8 ||

ମହାଦେଵସ୍ୟ ଦେଵସ୍ୟ ୟଃ ପଠେନ୍ମଂଗଳାଷ୍ଟକମ |
ସର୍ଵାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ମାପ୍ନୋତି ସ ସାୟୁଜ୍ୟଂ ତତଃ ପରମ || 9 ||