Pages

Shiva Shadakshari Stotram in Bengali

Shiva Shadakshari Stotram – Bengali Lyrics (Text)

Shiva Shadakshari Stotram – Bengali Script

রচন: শংকরাচার্য়

||ওং ওং||
ওংকারবিংদু সংয়ুক্তং নিত্য়ং ধ্য়ায়ংতি য়োগিনঃ |
কামদং মোক্ষদং তস্মাদোংকারায় নমোনমঃ || 1 ||

||ওং নং||
নমংতি মুনয়ঃ সর্বে নমংত্য়প্সরসাং গণাঃ |
নরাণামাদিদেবায় নকারায় নমোনমঃ || 2 ||

||ওং মং||
মহাতত্বং মহাদেব প্রিয়ং জ্ঞানপ্রদং পরম |
মহাপাপহরং তস্মান্মকারায় নমোনমঃ || 3 ||

||ওং শিং||
শিবং শাংতং শিবাকারং শিবানুগ্রহকারণম |
মহাপাপহরং তস্মাচ্ছিকারায় নমোনমঃ || 4 ||

||ওং বাং||
বাহনং বৃষভোয়স্য় বাসুকিঃ কংঠভূষণম |
বামে শক্তিধরং দেবং বকারায় নমোনমঃ || 5 ||

||ওং য়ং||
য়কারে সংস্থিতো দেবো য়কারং পরমং শুভম |
য়ং নিত্য়ং পরমানংদং য়কারায় নমোনমঃ || 6 ||

ষডক্ষরমিদং স্তোত্রং য়ঃ পঠেচ্ছিব সন্নিধৌ |
তস্য় মৃত্য়ুভয়ং নাস্তি হ্য়পমৃত্য়ুভয়ং কুতঃ ||

শিবশিবেতি শিবেতি শিবেতি বা
ভবভবেতি ভবেতি ভবেতি বা |
হরহরেতি হরেতি হরেতি বা
ভুজমনশ্শিবমেব নিরংতরম ||

ইতি শ্রীমত্পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য়
শ্রীমচ্ছংকরভগবত্পাদপূজ্য়কৃত শিবষডক্ষরীস্তোত্রং সংপূর্ণম |