Pages

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam in Kannada

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam – Kannada Lyrics (Text)

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam – Kannada Script

ಉಮಾಕಾಂತಾಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ದೇವಾಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳ ರೂಪಾಯ ಶ್ರೀ ನಗೇಂದ್ರ ನಿವಾಸಿನೇ
ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಾಥಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ||

ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿಧಾಯನೇ
ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ||

ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ಮುಖ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ
ಸುಂದರೇಶಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ||

ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಶಿಖರೇಶ್ವರಂ ಗಣಪತಿಂ ಶ್ರೀ ಹಟ ಕೇಶಂ
ಪುನ ಸ್ಸಾರಂಗೇಶ್ವರ ಬಿಂದುತೀರ್ಥಮಮಲಂ ಘಂಟಾರ್ಕ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಮ್ |
ಗಂಗಾಂ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಗಿರಿಸುತಾ ಮಾರಾಮವೀರೇಶ್ವರಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರವರಾಹ ತೀರ್ಥಮನಿಶಂ ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥಂ ಭಜೇ ||

ಹಸ್ತೇಕುರಂಗಂ ಗಿರಿಮಧ್ಯರಂಗಂ ಶೃಂಗಾರಿತಾಂಗಂ ಗಿರಿಜಾನುಷಂಗಮ್
ಮೂರ್ದೇಂದುಗಂಗಂ ಮದನಾಂಗ ಭಂಗಂ ಶ್ರೀಶೈಲಲಿಂಗಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ||