Pages

Shatarudriyam in Telugu

 Shatarudriyam in Telugu Text, SatarudriyamTelugu Lyrics

(Shatarudriyam) శతరుద్రీయమ్

ఈ శతరుద్రీయము వేదమంత్రాలవలె స్వరయుక్త ముగా చదవాలనే నియమము లేదు. ప్రతి వారు నిత్యము చదువుకోవచ్చు. ఇది వేదోక్త రుద్రాభిషేకం కంటే కూడా మహి మాన్వితమని భారతంలోను , పురాణాలలోను చెప్పబడింది. మొదట సంకల్పం చెప్పి తర్వాత దీనిని మీకిష్టమైనన్ని సార్లు పఠించండి. ప్రతిసారి సంకల్పం చెప్పనక్కర లేదు. కావున అందరూ దీనిని జపించి కోరిన శుభ ఫలితములను పొందండి.

వ్యాస ఉవాచ:

శ్లో .
1:::ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్
భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశవరం ప్రభుమ్

2:::ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్
తంగచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్

3:::మహాదేవం మహాత్మాన మీశానం జటిలం శివమ్
త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాసనమ్

4:::మహాదేవం హారం స్థాణుం వరదం భువనేశ్వరమ్
జగత్ప్రధానమధికం జగత్ప్రీతమధీశ్వరమ్

5:::జగద్యోనిం జగద్ద్వీపం జయనం జగతో గతిమ్
విశ్వాత్మానం విశ్వసృజం విశ్వమూర్తిం యశస్వినమ్

6:::విశ్వేశ్వరం విశ్వవరం కర్మాణామీశ్వరం ప్రభుమ్
శంభుం స్వయంభుం భూతేశం భూతభవ్యభవోద్భవమ్

7:::యోగం యోగేశ్వరం శర్వం సర్వలోకేశ్వరేశ్వరమ్
సర్వశ్రేష్ఠం జగచ్ఛ్రేష్ఠం పరిష్టం పరమేష్ఠినమ్

8:::లోకత్రయవిధాతారమేకం లోకత్రయాశ్రయమ్
సుదుర్జయం జగన్నాథం జన్మమృత్యుజరాతిగమ్

9:::జ్ఞానాత్మానం జ్ఞానగమ్యం జ్ఞానశ్రేష్ఠం సుదుర్విదమ్
దాతారం చైవ భక్తానాం ప్రసాదవిహితాన్ వరాన్

10::తస్య పారిషదా దివ్యా రూపై ర్నానావిదై ర్విభోః
వామనా జటిలా ముండా హ్రస్వగ్రీవా మహోదరాః

11::మహాకాయా మహోత్సాహా మహాకర్ణాస్తథా పరే
అననై ర్వికృతైః పాదైః పార్థవేషైశ్చ వైకృతైః

12::ఈదృశైస్స మహాదేవః పూజ్యమానో మహేశ్వరః
సశివస్తాత తేజస్వీ ప్రశాదాద్యాతి తే గ్రతః

13::తస్మిన్ ఘోరే సదా పార్థ సంగ్రామే రోమహర్షణే
ద్రౌణికర్ణకృపైర్గుప్తాం మహేష్వాసైః ప్రహారిభిః

14::కస్తాం సేనాం తదా పార్థ మనసాపి ప్రధర్షయేత్
ఋతే దేవాన్మ హేష్వాసాద్బహురూపాన్మహేశ్వరాత్

15::ప్థాతుముత్సహతే కశ్చిన్నతస్మిన్నగ్రతః స్థితే
నహి భూతం సమం తేన త్రిషు లోకేషు విద్యతే

16::గంధేనాపి హి సంగ్రామే తస్య క్రుద్ధస్య శత్రవః
విసంజ్ఞా హతభూయిష్ఠా వేపంతి చ పతంతి చ

17::తస్మై నమస్తు కుర్వంతో దేవాస్తిష్ఠంతి వైదివి
యే చాన్యే మానవా లోకే యేచ స్వర్గజితో నరాః

18::యే భక్తా వరదం దేవం శివం రుద్రముమాపతిమ్
ఇహలోకే సుఖం ప్రాప్యతే యాంతి పరమాం గతిమ్

19::నమస్కురుష్వ కౌంతేయ తస్మై శాంతాయ వై సదా
రుద్రాయ శితికంఠాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే

20::కపర్దినే కరాళాయ హర్యక్షవరదాయ చ
యామ్యాయారక్తకేశాయ సద్వృత్తే శంకరాయ చ

21::కామ్యాయ హరినేత్రాయ స్థాణవే పురుషాయ చ
హరికేశాయ ముండాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే

22::భాస్కరాయ సుతీర్థాయ దేవదేవాయ రంహసే
బహురూపాయ శర్వాయ ప్రియాయ ప్రియవాససే

23::ఉష్ణీషిణే సువక్త్రాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే
గిరీశాయ సుశాంతాయ పతయే చీరవాసనే

24::హిఅరణ్యభాహవే రాజన్నుగ్రాయ పతయే దిశామ్
పర్జన్యపతయేచైవ భూతానం పతయే నమః

25::వృక్షాణాం పతయేచైవ గవాం చ పతయే తథా
వృక్షైరావృత్తకాయాయ సేనాన్యే మధ్యమాయ చ

26::స్రువహ్స్తాయ దేవాయ ధన్వినే భార్గవాయ చ
బహురూపాయ విశ్వస్య పతయే ముంజవాససే

27::సహస్రశిరసే చైవ సహస్రనయనాయచ
సహ్స్రభాహవేచైవ సహస్ర చరణాయ చ

28::శరణం గచ్ఛ కౌంతాయ వరదం భువనేశ్వరమ్
ఉమాపతిం విరూపాక్షం దక్షం యజ్ఞనిబర్హణమ్

29::ప్రజానాం ప్రతిమవ్యగ్రం భూతానాం పతిమవ్యయమ్
కపర్దినం వృషావర్తం వృషనాభం వృషధ్వజమ్

30::వృషదర్పం వృషపతిం వృషశృంగం వృషర్షభమ్
వృషాంకం వృషఓభదారం వృషభం వృషభేక్షణమ్

31::వృషాయుధం వృషశరం వృషభూతం మహేశ్వరమ్
మహోదరం మహాకాయం ద్వీపచర్మనివాసినమ్

32::లోకేశం వరదం ముండం బ్రహ్మణ్యం బ్రాహ్మణప్రియమ్
త్రిశూలపాణిం వరదం ఖడ్గచర్మధరం శుభమ్

33::పినాకినం ఖడ్గధరం లోకానం పతిమీశ్వరమ్
ప్రపద్యే శరణం దేవం శరణ్యం చీరవాసనమ్

34::నమస్తస్మై సురేశాయ యస్య వైశ్రవణస్సఖా
సువాసనే నమో నిత్యం సువ్రతాయ సుధన్వినే

35::ధనుర్ధరాయ దేవాయ ప్రియధన్వాయ ధన్వినే
ధన్వంతరాయ ధనుషే ధన్వాచార్యాయ తే నమః

36::గ్రాయుధాయ దేవాయ నమస్సురవరాయ చ
నమో స్తు బహురూపాయ నమస్తే బహుధన్వినే

37::నమో స్తు స్థాణవే నిత్యం నమస్తస్మై సుధన్వినై
నమో స్తు త్రిపురఘ్నాయ భవఘ్నాయ చ వై నమః

38:;వనపతీనాం పతయే నరాణం పతయే నమః
మాతౄణాం పతయే చైవ గణానాం పతయే నమః

39::గవాం చ పతయే నిత్యం యజ్ఞానం పతయే నమః
అపాం చ పతయే నిత్యం దేవానాం పతయే నమః

40::పూష్ణో దంతవినాశాయ త్ర్యక్షాయ వరదాయ చ
హరాయ నీలకంఠాయ స్వర్నకేశాయ వైనమః