Pages

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram in GujaratiShiva  Aparadha  Kshamapana  Stotram in Gujarati
Shiva  Aparadha  Kshamapana  Stotram in Gujarati
Shiva  Aparadha  Kshamapana  Stotram – Gujarati Lyrics (Text)
 Shiva  Aparadha  Kshamapana  Stotram – Gujarati Script

રચનઆદિ શંકરાચાર્ય

આદૌ કર્મપ્રસઙ્ગાત્કલયતિ કલુષં માતૃકુક્ષૌ સ્થિતં માં
વિણ્મૂત્રામેધ્યમધ્યે કથયતિ નિતરાં જાઠરો જાતવેદાઃ |
યદ્યદ્વૈ તત્ર દુઃખં વ્યથયતિ નિતરાં શક્યતે કેન વક્તું
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||1||
બાલ્યે દુઃખાતિરેકો મલલુલિતવપુઃ સ્તન્યપાને પિપાસા
નો શક્તશ્ચેન્દ્રિયેભ્યો ભવગુણજનિતાઃ જન્તવો માં તુદન્તિ |
નાનારોગાદિદુઃખાદ્રુદનપરવશઃ શઙ્કરં ન સ્મરામિ
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||2||
પ્રૌઢો‌હં યૌવનસ્થો વિષયવિષધરૈઃ પઞ્ચભિર્મર્મસન્ધૌ
દષ્ટો નષ્ટો‌વિવેકઃ સુતધનયુવતિસ્વાદુસૌખ્યે નિષણ્ણઃ |
શૈવીચિન્તાવિહીનં મમ હૃદયમહો માનગર્વાધિરૂઢં
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||3||
વાર્ધક્યે ચેન્દ્રિયાણાં વિગતગતિમતિશ્ચાધિદૈવાદિતાપૈઃ
પાપૈ રોગૈર્વિયોગૈસ્ત્વનવસિતવપુઃ પ્રૌઢહીનં ચ દીનમ |
મિથ્યામોહાભિલાષૈર્ભ્રમતિ મમ મનો ધૂર્જટેર્ધ્યાનશૂન્યં
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||4||
નો શક્યં સ્માર્તકર્મ પ્રતિપદગહનપ્રત્યવાયાકુલાખ્યં
શ્રૌતે વાર્તા કથં મે દ્વિજકુલવિહિતે બ્રહ્મમાર્ગે‌સુસારે |
જ્ઞાતો ધર્મો વિચારૈઃ શ્રવણમનનયોઃ કિં નિદિધ્યાસિતવ્યં
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||5||
સ્નાત્વા પ્રત્યૂષકાલે સ્નપનવિધિવિધૌ નાહૃતં ગાઙ્ગતોયં
પૂજાર્થં વા કદાચિદ્બહુતરગહનાત્ખણ્ડબિલ્વીદલાનિ |
નાનીતા પદ્મમાલા સરસિ વિકસિતા ગન્ધધૂપૈઃ ત્વદર્થં
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||6||
દુગ્ધૈર્મધ્વાજ્યુતૈર્દધિસિતસહિતૈઃ સ્નાપિતં નૈવ લિઙ્ગં
નો લિપ્તં ચન્દનાદ્યૈઃ કનકવિરચિતૈઃ પૂજિતં ન પ્રસૂનૈઃ |
ધૂપૈઃ કર્પૂરદીપૈર્વિવિધરસયુતૈર્નૈવ ભક્ષ્યોપહારૈઃ
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||7||
ધ્યાત્વા ચિત્તે શિવાખ્યં પ્રચુરતરધનં નૈવ દત્તં દ્વિજેભ્યો
હવ્યં તે લક્ષસઙ્ખ્યૈર્હુતવહવદને નાર્પિતં બીજમન્ત્રૈઃ |
નો તપ્તં ગાઙ્ગાતીરે વ્રતજનનિયમૈઃ રુદ્રજાપ્યૈર્ન વેદૈઃ
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||8||
સ્થિત્વા સ્થાને સરોજે પ્રણવમયમરુત્કુમ્ભકે (કુણ્ડલે)સૂક્ષ્મમાર્ગે
શાન્તે સ્વાન્તે પ્રલીને પ્રકટિતવિભવે જ્યોતિરૂપે‌પરાખ્યે |
લિઙ્ગજ્ઞે બ્રહ્મવાક્યે સકલતનુગતં શઙ્કરં ન સ્મરામિ
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||9||
નગ્નો નિઃસઙ્ગશુદ્ધસ્ત્રિગુણવિરહિતો ધ્વસ્તમોહાન્ધકારો
નાસાગ્રે ન્યસ્તદૃષ્ટિર્વિદિતભવગુણો નૈવ દૃષ્ટઃ કદાચિત |
ઉન્મન્યા‌વસ્થયા ત્વાં વિગતકલિમલં શઙ્કરં ન સ્મરામિ
ક્ષન્તવ્યો મે‌પરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||10||
ચન્દ્રોદ્ભાસિતશેખરે સ્મરહરે ગઙ્ગાધરે શઙ્કરે
સર્પૈર્ભૂષિતકણ્ઠકર્ણયુગલે (વિવરે)નેત્રોત્થવૈશ્વાનરે |
દન્તિત્વક્કૃતસુન્દરામ્બરધરે ત્રૈલોક્યસારે હરે
મોક્ષાર્થં કુરુ ચિત્તવૃત્તિમચલામન્યૈસ્તુ કિં કર્મભિઃ ||11||
કિં વા‌નેન ધનેન વાજિકરિભિઃ પ્રાપ્તેન રાજ્યેન કિં
કિં વા પુત્રકલત્રમિત્રપશુભિર્દેહેન ગેહેન કિમ |
જ્ઞાત્વૈતત્ક્ષણભઙ્ગુરં સપદિ રે ત્યાજ્યં મનો દૂરતઃ
સ્વાત્માર્થં ગુરુવાક્યતો ભજ મન શ્રીપાર્વતીવલ્લભમ ||12||
આયુર્નશ્યતિ પશ્યતાં પ્રતિદિનં યાતિ ક્ષયં યૌવનં
પ્રત્યાયાન્તિ ગતાઃ પુનર્ન દિવસાઃ કાલો જગદ્ભક્ષકઃ |
લક્ષ્મીસ્તોયતરઙ્ગભઙ્ગચપલા વિદ્યુચ્ચલં જીવિતં
તસ્માત્ત્વાં (માં)શરણાગતં શરણદ ત્વં રક્ષ રક્ષાધુના ||13||
વન્દે દેવમુમાપતિં સુરગુરું વન્દે જગત્કારણં
વન્દે પન્નગભૂષણં મૃગધરં વન્દે પશૂનાં પતિમ |
વન્દે સૂર્યશશાઙ્કવહ્નિનયનં વન્દે મુકુન્દપ્રિયં
વન્દે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વન્દે શિવં શઙ્કરમ ||14||
ગાત્રં ભસ્મસિતં ચ હસિતં હસ્તે કપાલં સિતં
ખટ્વાઙ્ગં ચ સિતં સિતશ્ચ વૃષભઃ કર્ણે સિતે કુણ્ડલે |
ગઙ્ગાફેનસિતા જટા પશુપતેશ્ચન્દ્રઃ સિતો મૂર્ધનિ
સો‌યં સર્વસિતો દદાતુ વિભવં પાપક્ષયં સર્વદા ||15||
કરચરણકૃતં વાક્કાયજં કર્મજં વા
શ્રવણનયનજં વા માનસં વા‌પરાધમ |
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ક્ષ્મસ્વ
શિવ શિવ કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શમ્ભો ||16||
||ઇતિ શ્રીમદ શઙ્કરાચાર્યકૃત શિવાપરાધક્ષમાપણ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||