Pages

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram in BengaliShiva  Aparadha  Kshamapana  Stotram – Bengali Lyrics (Text)
Shiva  Aparadha  Kshamapana  Stotram – Bengali  Script

ரசனஆதி ஶம்கராசார்ய

ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி கலுஷம் மாத்றுகுக்ஷௌ ஸ்திதம் மாம்
விண்மூத்ராமேத்யமத்யே கதயதி னிதராம் ஜாடரோ ஜாதவேதாஃ |
யத்யத்வை தத்ர துஃகம் வ்யதயதி னிதராம் ஶக்யதே கேன வக்தும்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||1||
பால்யே துஃகாதிரேகோ மலலுலிதவபுஃ ஸ்தன்யபானே பிபாஸா
னோ ஶக்தஶ்சேன்த்ரியேப்யோ பவகுணஜனிதாஃ ஜன்தவோ மாம் துதன்தி |
னானாரோகாதிதுஃகாத்ருதனபரவஶஃ ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||2||
ப்ரௌடோ‌உஹம் யௌவனஸ்தோ விஷயவிஷதரைஃ பஞ்சபிர்மர்மஸன்தௌ
தஷ்டோ னஷ்டோ‌உவிவேகஃ ஸுததனயுவதிஸ்வாதுஸௌக்யே னிஷண்ணஃ |
ஶைவீசின்தாவிஹீனம் மம ஹ்றுதயமஹோ மானகர்வாதிரூடம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||3||
வார்தக்யே சேன்த்ரியாணாம் விகதகதிமதிஶ்சாதிதைவாதிதாபைஃ
பாபை ரோகைர்வியோகைஸ்த்வனவஸிதவபுஃ ப்ரௌடஹீனம் ச தீனம் |
மித்யாமோஹாபிலாஷைர்ப்ரமதி மம மனோ தூர்ஜடேர்த்யானஶூன்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||4||
னோ ஶக்யம் ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபதகஹனப்ரத்யவாயாகுலாக்யம்
ஶ்ரௌதே வார்தா கதம் மே த்விஜகுலவிஹிதே ப்ரஹ்மமார்கே‌உஸுஸாரே |
ஜ்ஞாதோ தர்மோ விசாரைஃ ஶ்ரவணமனனயோஃ கிம் னிதித்யாஸிதவ்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||5||
ஸ்னாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்னபனவிதிவிதௌ னாஹ்றுதம் காங்கதோயம்
பூஜார்தம் வா கதாசித்பஹுதரகஹனாத்கண்டபில்வீதலானி |
னானீதா பத்மமாலா ஸரஸி விகஸிதா கன்ததூபைஃ த்வதர்தம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||6||
துக்தைர்மத்வாஜ்யுதைர்ததிஸிதஸஹிதைஃ ஸ்னாபிதம் னைவ லிங்கம்
னோ லிப்தம் சன்தனாத்யைஃ கனகவிரசிதைஃ பூஜிதம் ன ப்ரஸூனைஃ |
தூபைஃ கர்பூரதீபைர்விவிதரஸயுதைர்னைவ பக்ஷ்யோபஹாரைஃ
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||7||
த்யாத்வா சித்தே ஶிவாக்யம் ப்ரசுரதரதனம் னைவ தத்தம் த்விஜேப்யோ
ஹவ்யம் தே லக்ஷஸங்க்யைர்ஹுதவஹவதனே னார்பிதம் பீஜமன்த்ரைஃ |
னோ தப்தம் காங்காதீரே வ்ரதஜனனியமைஃ ருத்ரஜாப்யைர்ன வேதைஃ
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||8||
ஸ்தித்வா ஸ்தானே ஸரோஜே ப்ரணவமயமருத்கும்பகே (குண்டலே)ஸூக்ஷ்மமார்கே
ஶான்தே ஸ்வான்தே ப்ரலீனே ப்ரகடிதவிபவே ஜ்யோதிரூபே‌உபராக்யே |
லிங்கஜ்ஞே ப்ரஹ்மவாக்யே ஸகலதனுகதம் ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||9||
னக்னோ னிஃஸங்கஶுத்தஸ்த்ரிகுணவிரஹிதோ த்வஸ்தமோஹான்தகாரோ
னாஸாக்ரே ன்யஸ்தத்றுஷ்டிர்விதிதபவகுணோ னைவ த்றுஷ்டஃ கதாசித் |
உன்மன்யா‌உவஸ்தயா த்வாம் விகதகலிமலம் ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||10||
சன்த்ரோத்பாஸிதஶேகரே ஸ்மரஹரே கங்காதரே ஶங்கரே
ஸர்பைர்பூஷிதகண்டகர்ணயுகலே (விவரே)னேத்ரோத்தவைஶ்வானரே |
தன்தித்வக்க்றுதஸுன்தராம்பரதரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே
மோக்ஷார்தம் குரு சித்தவ்றுத்திமசலாமன்யைஸ்து கிம் கர்மபிஃ ||11||
கிம் வா‌உனேன தனேன வாஜிகரிபிஃ ப்ராப்தேன ராஜ்யேன கிம்
கிம் வா புத்ரகலத்ரமித்ரபஶுபிர்தேஹேன கேஹேன கிம் |
ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணபங்குரம் ஸபதி ரே த்யாஜ்யம் மனோ தூரதஃ
ஸ்வாத்மார்தம் குருவாக்யதோ பஜ மன ஶ்ரீபார்வதீவல்லபம் ||12||
ஆயுர்னஶ்யதி பஶ்யதாம் ப்ரதிதினம் யாதி க்ஷயம் யௌவனம்
ப்ரத்யாயான்தி கதாஃ புனர்ன திவஸாஃ காலோ ஜகத்பக்ஷகஃ |
லக்ஷ்மீஸ்தோயதரங்கபங்கசபலா வித்யுச்சலம் ஜீவிதம்
தஸ்மாத்த்வாம் (மாம்)ஶரணாகதம் ஶரணத த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாதுனா ||13||
வன்தே தேவமுமாபதிம் ஸுரகுரும் வன்தே ஜகத்காரணம்
வன்தே பன்னகபூஷணம் ம்றுகதரம் வன்தே பஶூனாம் பதிம் |
வன்தே ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்னினயனம் வன்தே முகுன்தப்ரியம்
வன்தே பக்தஜனாஶ்ரயம் ச வரதம் வன்தே ஶிவம் ஶங்கரம் ||14||
காத்ரம் பஸ்மஸிதம் ச ஹஸிதம் ஹஸ்தே கபாலம் ஸிதம்
கட்வாங்கம் ச ஸிதம் ஸிதஶ்ச வ்றுஷபஃ கர்ணே ஸிதே குண்டலே |
கங்காபேனஸிதா ஜடா பஶுபதேஶ்சன்த்ரஃ ஸிதோ மூர்தனி
ஸோ‌உயம் ஸர்வஸிதோ ததாது விபவம் பாபக்ஷயம் ஸர்வதா ||15||
கரசரணக்றுதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவணனயனஜம் வா மானஸம் வா‌உபராதம் |
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்க்ஷ்மஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்தே ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||16||
||இதி ஶ்ரீமத் ஶங்கராசார்யக்றுத ஶிவாபராதக்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||