Pages

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam in Oriya

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam – Oriya Lyrics (Text)

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam – Oriya Script

ଉମାକାଂତାୟ କାଂତାୟ କାମିତାର୍ଥ ପ୍ରଦାୟିନେ
ଶ୍ରୀଗିରୀଶାୟ ଦେଵାୟ ମଲ୍ଲିନାଥାୟ ମଂଗଳମ ||

ସର୍ଵମଂଗଳ ରୂପାୟ ଶ୍ରୀ ନଗେଂଦ୍ର ନିଵାସିନେ
ଗଂଗାଧରାୟ ନାଥାୟ ଶ୍ରୀଗିରୀଶାୟ ମଂଗଳମ ||

ସତ୍ୟାନଂଦ ସ୍ଵରୂପାୟ ନିତ୍ୟାନଂଦ ଵିଧାୟନେ
ସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ଶ୍ରୁତିଗମ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀଗିରୀଶାୟ ମଂଗଳମ ||

ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟ ମୁଖ୍ୟାୟ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରିଣେ
ସୁଂଦରେଶାୟ ସୌମ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀଗିରୀଶାୟ ମଂଗଳମ ||

ଶ୍ରୀଶୈଲେ ଶିଖରେଶ୍ଵରଂ ଗଣପତିଂ ଶ୍ରୀ ହଟ କେଶଂ
ପୁନ ସ୍ସାରଂଗେଶ୍ଵର ବିଂଦୁତୀର୍ଥମମଲଂ ଘଂଟାର୍କ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରମ |
ଗଂଗାଂ ଶ୍ରୀ ଭ୍ରମରାଂବିକାଂ ଗିରିସୁତା ମାରାମଵୀରେଶ୍ଵରଂ
ଶଂଖଂ ଚକ୍ରଵରାହ ତୀର୍ଥମନିଶଂ ଶ୍ରୀଶୈଲନାଥଂ ଭଜେ ||

ହସ୍ତେକୁରଂଗଂ ଗିରିମଧ୍ୟରଂଗଂ ଶୃଂଗାରିତାଂଗଂ ଗିରିଜାନୁଷଂଗମ
ମୂର୍ଦେଂଦୁଗଂଗଂ ମଦନାଂଗ ଭଂଗଂ ଶ୍ରୀଶୈଲଲିଂଗଂ ଶିରସା ନମାମି ||